Mức phí 2018-12-10T18:18:56+00:00

BIỂU PHÍ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

BIỂU PHÍ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG BÁN ĐẤU GIÁ

1. Trường hợp bán được tài sản bán đấu giá thì mức thu phí được tính trên giá trị tài sản bán được như sau:

2. Trường hợp đấu giá tài sản không thành thì người có tài sản đấu giá thanh toán cho Công ty TNHH bán đấu giá INCIP các chi phí thực tế hợp lý, hợp lệ đã được hai bên thỏa thuận trong Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 66 Luật đấu giá tài sản nhưng tối đa không vượt mức thù lao dịch vụ đấu giá tài sản trong trường hợp đấu giá thành.

Hotline:
0964 478 877