Hướng dẫn thủ tục 2018-12-26T11:29:54+00:00
 1. CÁC LOẠI TÀI SẢN THAM GIA BÁN ĐẤU GIÁ

Công ty TNHH bán đấu giá INCIP tổ chức bán đấu giá tài sản đối với các loại tài sản là động sản, bất động sản và các quyền tài sản được phép giao dịch theo quy định của pháp luật, gồm:

1.1. Tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá, bao gồm:

 • Tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
 • Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định của pháp luật;
 • Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
 • Tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm;
 • Tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự;
 • Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước, tài sản kê biên để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;
 • Tài sản là hàng dự trữ quốc gia theo quy định của pháp luật về dự trữ quốc gia;
 • Tài sản cố định của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;
 • Tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản;
 • Tài sản hạ tầng đường bộ và quyền thu phí sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng và khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
 • Tài sản là quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản;
 • Tài sản là quyền sử dụng, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng;
 • Tài sản là quyền sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện;
 • Tài sản là nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật;
 • Tài sản khác mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá.

1.2.  Tài sản thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức tự nguyện lựa chọn bán thông qua đấu giá theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật đấu giá tài sản 2016.

 1. NGƯỜI CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

Người có tài sản đấu giá là cá nhân, tổ chức sở hữu tài sản, người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền bán đấu giá tài sản hoặc người có quyền đưa tài sản ra đấu giá theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật, cụ thể:

 • Chủ sở hữu tài sản, người được chủ sở hữu ủy quyền bán tài sản.
 • Người có trách nhiệm chuyển giao tài sản để bán đấu giá là cơ quan quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
 • Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý sử dụng hoặc chủ trì xử lý tài sản nhà nước.
 • Ngân hàng, tổ chức tín dụng đối với tài sản bảo đảm.
 • Chấp hành viên, cơ quan thi hành án dân sự, cá nhân, tổ chức khác có thẩm quyền xử lý tài sản của người khác thông qua bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật;
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về người có tài sản bán đấu giá.
 1. HỒ SƠ NGƯỜI CÓ TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ CẦN CUNG CẤP CHO INCIP
  Tùy theo loại tài sản mà người có tài sản gửi bán đấu giá cần cung cấp các giấy tờ, tài liệu có liên quan:

3.1, Tài sản thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân có yêu cầu bán đấu giá:

 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản bán đấu giá;
 • Văn bản, Quyết định thanh lý tài sản bằng bán đấu giá (nếu là tổ chức);
 • Văn bản định giá khởi điểm tài sản bán đấu giá;
 • Văn bản ủy quyền hợp pháp cho người đại diện đứng bán tài sản;
 • Các loại giấy tờ khác có liên quan đến tài sản và việc bán tài sản (nếu có).

3.2, Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:

 • Quyết định tịch thu của người có thẩm quyền ký theo quy định pháp luật;
 • Văn bản định giá khởi điểm tài sản bán đấu giá;
 • Văn bản, hồ sơ giám định tài sản (nếu tài sản buộc phải giám định);
 • Các loại giấy tờ có liên quan đến tài sản (nếu có).

3.3, Tài sản Nhà nước được bán đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước:

 • Quyết định hoặc văn bản phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý tài sản bằng bán đấu giá;
 • Văn bản định giá khởi điểm tài sản bán đấu giá;
 • Các loại giấy tờ có liên quan đến tài sản (nếu có).

3.4. Tài sản để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự:

 • Bản sao bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;
 • Quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án;
 • Quyết định, biên bản kê biên tài sản để thi hành án;
 • Văn bản, Chứng thư thẩm định giá tài sản bán đấu giá;
 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản bán đấu giá;
 • Các loại giấy tờ có liên quan đến tài sản.

3.5. Tài sản cầm cố, thế chấp tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm:

 • Bản sao Hợp đồng tín dụng; văn bản thế chấp, bảo lãnh bằng tài sản;
 • Văn bản thỏa thuận giá khởi điểm tài sản; giao quyền bán đấu giá tài sản và các thỏa thuận khác;
 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản bán đấu giá;
 • Các loại giấy tờ hợp lệ khác có liên quan đến tài sản.

3.6. Tài sản do Tòa án và các cơ quan có thẩm quyền quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước theo quy định pháp luật; vật chứng vụ án:

 • Bản sao bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;
 • Quyết định xử lý vật chứng của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng;
 • Văn bản định giá khởi điểm tài sản bán đấu giá;
 • Văn bản, hồ sơ giám định tài sản, vật chứng (nếu có);
 • Các loại giấy tờ có liên quan đến tài sản (nếu có).

3.7. Hàng hoá lưu giữ do người vận chuyển đường biển, đường hàng không, đường bộ lưu giữ tại Việt Nam:
– Vận đơn hàng hóa; tờ khai nhập khẩu;

 • Văn bản, quyết định của người có thẩm quyền bán tài sản lưu giữ;
 • Văn bản định giá khởi điểm tài sản;
 • Các giấy tờ có liên quan đến tài sản.
 1. NGƯỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ TÀI SẢN:

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

 1. NGƯỜI  KHÔNG ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
 2. Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;
 3. Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;
 4. Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;
 5. Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tai mục c nêu trên;
 6. Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

Công ty TNHH bán đấu giá INCIP bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở cuộc đấu giá 02 ngày.

 1. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ MUA TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia mua tài sản bán đấu giá:

Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:

 1. a) Đối với tổ chức:
 • Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo Mẫu;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền);
 • Giấy giới thiệu người đại diện cho tổ chức đăng ký tham gia đấu giá;
 • Có một trong các giấy tờ sau (bản sao): Giấy chứng minh nhân dân, Giấy chứng minh quân đội nhân dân, Giấy chứng minh An ninh nhân dân, Giấy chứng nhận cảnh sát nhân dân hoặc Giấy chứng nhận theo quy định của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng của người đại diện cho tổ chức;
 1. b) Đối với cá nhân (bao gồm cả liên danh giữa các cá nhân):
 • Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo Mẫu;
 • Bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy tờ chứng minh khác;

Bước 2: Nộp phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước

 • Phí đăng ký tham gia đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.
 • Khoản tiền đặt trước do Công ty TNHH bán đấu giá INCIP và người có tài sản bán đấu giá thỏa thuận quy định nhưng tối thiểu là 5% và tối đa không quá 20% giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá. Khoản tiền đặt trước được nộp cho Công ty TNHH bán đấu giá INCIP theo đúng thời hạn do Công ty quy định. Tiền đặt trước được gửi vào một tài khoản thanh toán riêng của Công ty TNHH bán đấu giá INCIP mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Trường hợp khoản tiền đặt trước có giá trị dưới năm triệu đồng thì người tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho Công ty TNHH bán đấu giá INCIP.

TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ

Sau khi hết thời hạn đăng ký mua tài sản đấu giá, nếu có ít nhất 2 khách hàng đủ điều kiện tham gia phiên bán đấu giá tài sản thì Công ty sẽ tổ chức phiên bán đấu giá tài sản

Trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá, phiên đấu giá chỉ được tổ chức trong các trường hợp sau:

– Việc đấu giá tài sản trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá chỉ được tiến hành sau khi đã tổ chức cuộc đấu giá lần đầu nhưng không thành và được thực hiện như sau:

+  Trường hợp đấu giá tài sản theo phương thức trả giá lên, khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham gia cuộc đấu giá, hoặc có nhiều người tham gia cuộc đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá, hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó nếu người có tài sản đấu giá đồng ý bằng văn bản;

+  Trường hợp đấu giá theo phương thức đặt giá xuống mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham gia cuộc đấu giá và chấp nhận giá khởi điểm hoặc chấp nhận mức giá sau khi đã giảm thì tài sản được bán cho người đó nếu người có tài sản đấu giá đồng ý bằng văn bản.

– Việc đấu giá tài sản trong trường hợp này này chỉ được tiến hành sau khi đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản và không có khiếu nại liên quan đến trình tự, thủ tục cho đến ngày tổ chức cuộc đấu giá.

– Biên bản đấu giá ngoài nội dung quy định còn phải thể hiện quá trình đấu giá chỉ có một người tham gia đấu giá hoặc chỉ có một người trả giá, chấp nhận giá hợp lệ; ý kiến đồng ý của người có tài sản đấu giá.

 1. BÀNGIAO TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ CHO NGƯỜI MUA

Tài sản bán đấu giá sẽ được Công ty phối hợp với người có tài sản bán đấu giá bàn giao cho người mua được tài sản bán đấu giá trong thời hạn quy định tại quy chế đấu giá tài sản và hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá giữa Công ty TNHH bán đấu giá INCIP, người có tài sản bán đấu giá và người mua được tài sản bán đấu giá.

LƯU Ý:

– Người tham gia đấu giá tài sản có thể uỷ quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá. Giấy ủy quyền phải được công chứng theo quy định của pháp luật.

– Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

– Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

+  Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

+  Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản;

+ Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản

+ Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật đấu giá tài sản;

+ Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản;

Đang được cập nhật…

Hotline:
0964 478 877